شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد دوم)

< بـــعدیقبـــــلی >

sher-bivaje-2-alireza-javah

شعر بی واژه (مجموعه تکنوازی های پرویز مشکاتیان برای سنتور جلد دوم)
کتاب اول( شور و دشتی)
گردآوری و آوانگاری محسن غلامی
ویرایش و نگارش علیرضا جواهری
ناشر : انتشارات چکاد هنر
قطع رحلی
تاریخ انتشار پاییز
۱۳۷۸

sher-bivaje-2-meshkatian

پرویز مشکاتیان (مقدمه)    Text

فهرست قطعات

۱- بر آستان جانان در آواز بیات ترک
۲- بر آستان جانان در آواز کرد بیات
۳- بر آستان جانان در آواز دشتی
۴- چگور آهنگ در آواز بیات ترک
۵- چگور آهنگ در آواز دشتی و کردبیات
۶- چگور آهنگ فرود به شور

https://